Nyheter


Onsdag 26. februar 2014 vedtok EU sitt nye tobakksdirektiv (TPD) med artikkel 20 som omhandler e-sigaretter. EU-s dampeforkjempere gir seg imidlertid ikke. 

Og Karl Erik Lund i SIRUS oppmuntrer foreningsmedlemmer med en hilsen. 

 

EU har søkt å inkludere e-sigaretter og damping i den nye utgaven av sitt tobakksdirektiv, kjent som TPD (Tobacco Products Directive) De begynte med en Artikkel 18, på en måte som etterhvert skapte mye oppstyr og det har i lengre tid vært kjempet hardt imot fra flere fronter, blant annet via EVUN med NDS i ryggen: Europeiske dampere protesterer mot EU og Clive Bates med EVUN og NDS i ryggen: Clive Bates klager til EU-s Ombudsman, NDS signerer. 

Etter at EU vedtok TPD onsdag 26. februar 2014 endret Artikkel 18 navn til Artikkel 20.  Det har vært mange meninger og mang en kamp i media rundt om i EU angående TPD. Men forbrukerorganisasjonene gir seg ikke  - franske AUDICE tar EU-s tobakksdirektiv til retten: Les om det her, scroll ned for engelsk versjon. Og Clive Bates reagerte også umiddelbart med en bloggpost om vedtaket, med en forklaring av problemområdene Her finner du blogginnlegget hans. 

Europeiske borgere forsøker å få til en dialog med EU, På EFVI sine sider er det nå er underskriftskampanje på gang. Dette er mer enn en vanlig underskriftskampanje. Dersom den oppnår mer enn 1 000 000 underskrifter så skal EU se på direktivet (eller den delen som omhandler e- sigaretter) igjen. Det er en stor seier bare å få lov til starte en slik kampanje og vi håper europeiske borgere klarer å samle 1 000 000 underskrifter. Vi klamrer oss til halmstrå som alltid. Vi i Norge kan dessverre ikke skrive under, men kjenner du noen som bor i et EU-land så ta kontakt, be dem signere kampanjen, og få dem til å overtale alle de kjenner som er over 18 år til å signere.

Her i Norge vil EU-s bestemmelser også få betydning, og NRK.no intervjuet i går Karl Erik Lund om dette. Her kan du lese intervjuet på nrk.no

Kampen er ikke over, håpet er ikke ute, men etter mange nervepirrende måneder, var vi i Norsk Dampselskap glade for at Karl Erik Lund fra SIRUS sendte oss en oppmuntrende hilsen på FaceBook denne helgen:

Takk for hyggelige tilbakemeldinger gjennom lengre tid. Takk også for ferske forespørsler hva vi på SIRUS mener om Tobakksdirektivets (TPD) generelt og artikkel 18 spesielt. Vi forsøker å imøtekomme individuelle hevendelser etter evne, men grunnet mengden kan det denne gang kan det være hensiktsmessig med en generell tilbakemelding.

Det kan være formålstjenlig å vurdere TPD utfra i) den behandlingsprosedyre som har vært fulgt, og ii) sitt resultat. Etter mitt skjønn er resultatet langt bedre enn saksgangen, uten at det nødvendigvis betyr at resultatet er bra. Saksgangen har nærmest vært en skandale, med korrupsjonspåstander fulgt av John Dalis avgang som kommisjonær, fravær av konsultasjon med det vitenskapelige miljø, misbruk av forskningsresultater, taktikkeri i avstemningsprosedyrer etc. Dette er beskrevet i detalj av Clive Bates på hans blogg. Resultatet er, som flere av dere har påpekt, heller ikke optimalt. Terskelverdier på 20 mg/ml har ingen vitenskapelig begrunnelse, åpningen for medlemslandene med å påtvinge legemiddellovgivning for e-cig åpner for over-regulering som i verste fall vil resultere i innsnevret produktvariasjon, høyere pris og standardiserte produkter som kan få like liten appell til røykere som dagens nikotininhalator, krav om standardisert nikotinleveranse krever en teknologi som ennå ikke finnes, refill-begrensningene etc. Det er lett å forstå frustrasjonen som mange brukere og brukerorganisasjoner uttrykker.

Som alle vet har et forbud mot kommersiell omsetning av nikotinholdig e-juice/e-sigaretter hos oss. Etter hvert som forskningsbasert informasjon siger inn i opinion og hos beslutningstakere, har forbudet mistet mye av sin tilslutning. Legitimitetsgrunnene for å opprettholde forbudet er i ferd med å pulveriseres. Ledelsen i Helsedirektoratet (ikke nødvendigvis fagfolkene der) og ledelsen Kreftforeningen tviholder fortsatt på ‘føre-var-argumentet’, og får støtte av anti-tobakksaktivister som mest av alt er moralsk indignert men framfører en del vikarierende argumenter om eksplosjonsfare, forgiftningsrisiko, metode for opptak av narkotika osv. Personlig er jeg mest overrasket over Kreftforeningens anti-vitenskapelige tilnærming, deres dobbeltkommunikasjon og deres top-down holdning i forhold til brukerne. Historisk har denne flotte foreningen bidratt til en kunnskapsbasert politikk på tobakksområdet (særlig på 1960-tallet da moralske entreprenører på etisk korstog dominerte tobakkspolitikken), men argumentene som har kommet fra Kreftforeningen mot e-sigarettene har vært lite annet enn heuristikker, empiriløse påstander og normkonforme spekulasjoner. Røykerne kunne virkelig trengt denne organisasjonen i ryggen i kampen for et skadereduserende nikotinalternativ og for utforming av en strategi for økt produktsikkerhet.

Til tross for sine mange mangler, mener jeg tross alt artikkel 18 vil ha flere positive enn negative konsekvenser - for Norge. Dette kom fram i gårsdagens oppslag i nrk.no, noe som flere har reagert på. Mange vil kanskje ha andre synspunkter, og jeg er takknemlig for å få slike. Forbudet vil nå bli opphevet og det vil bli en form for produktsikkerhet. Det er riktignok uvisst hvordan helsemyndighetene vil komme til å regulere e-sigarettene, men istedenfor å være forbuds-fokusert vil debatten nå bli regulerings-fokusert – og det er et framskritt. Nikotin er mest brukte stimuli i verden etter koffein, men det er en gift og kan være fatal ved inntak i store doser. Demoniseringen av nikotin (bl.a. i anti-tobakksbevegelsen) er en lite hensiktsmessig tilnærming til reguleringsspørsmålet.

Ha en riktig god helg – og igjen takk for alle betraktninger og tilbakemeldinger. Det er svært lærerikt!


EVUN-s brev til medlemmer i Europaparlamentet - NDS signerer.

20. februar 2014 sendte EVUN ut et brev til alle medlemmer i Europaparlamentet om å stå i mot lobbyismen fra tobakksindustrien og nedstemme det foreslåtte tobakksdirektivet i EU (TPD). NDS var med og signerte nok et felles brev fra europeiske dampeorganisasjoner. Under er et bilde av brevet, og her finner man den opprinnelige pdf-en med fungerende lenker.

 

20-February-2014_cz.png


Sjur Vaage publiserte 26. juni 2013 et intervju i Avisa Sør-Trøndelag, med Karl Erik Lund i SIRUS. Du finner orignalen på deres sider her 

Vi gjengir med tillatelse fra forfatter dette intervjuet hvor Karl Erik Lund svarer på noen av problemstillingene rundt lovligheten og tryggheten ved damping:

Bruker du e-sigaretter selv, eller forsker du bare på det?

Jeg har så vidt testet noen ulike typer e-sigaretter, men fordi min forutgående kompetanse som røyker er relativt dårlig, har jeg svake forutsetninger for personlig synsing. Jeg forholder meg utelukkende til forskningen på feltet. En del kollegaer her på SIRUS har imidlertid brukt e-sigaretter, og erfaringene deres var noe delte. Noen var meget entusiastiske og mente e-sigarettene kunne erstatte ordinære sigaretter, mens andre påpekte produktmangler som dårlig batterikapasitet, lekkasje osv.

Vet du om holdningene til det offentlige har endret seg angående bruk av e-sigaretter?

Utad viser fortsatt helsemyndighetene en ganske ensidig skepsis til e-sigaretter, men innad pågår det en interessant meningsbrytning initiert av nyere forskning som viser ganske lovende resultater og effekter. Som i andre land har norske helsemyndigheter problemer med å vite hvordan vi skal forholde oss til dette produktet. Undersøkelser går i retning av at e-sigarettene effektivt vil kunne redusere sigarettkonsumet og ha effekt for røykeslutt, det er avdekket få bieffekter ved korttidsbruk, men grunnet produktets korte historie, vet vi lite om eventuelle langtidseffekter. Kjemiske innholdsanalyser viser at e-sigaretter inneholder meget lave nivåer av giftige og kreftfremkallende stoffer og røykerne liker e-sigaretter bedre enn andre nikotinerstatningsprodukter som plaster, tyggegummi og snus. Et viktig funn er at e-sigaretter virkelig appellerer til røykere, i motsetning til nikotinprodukter fra legemiddelindustrien som jo er designet for å være lite attraktive. E-sigaretter gir samme sensoriske opplevelse som ordinære sigaretter, og bruksritualet er ganske identisk. Samtidig viser undersøkelser at ikke-røykere oppviser svært liten interesse for produktet, slik at misbrukspotensialet er lavt. E-sigaretter har absolutt et potensiale for å kunne utkonkurrere de livsfarlige sigarettene. De beste produktene evner å dosere nikotin som vanlige sigaretter, men fordi produktet ikke inneholder tobakk som forbrenner tas nikotinen opp i blodbanen på en langt mindre farlig måte.

På den annen side er det et potensiale for misbruk i den forstand at også personer som ellers aldri ville begynt med nikotin kanskje vil rekrutteres blant brukerne. De nikotinholdige e-sigarettene opprettholder avhengigheten til nikotin, som i første rekke har økonomiske – og i mindre grad helsemessige – konsekvenser. Nikotin på dette dosenivå har liten skadeevne. Mye av motstanden til e-sigarettene er dessuten emosjonell fordi det eksisterer en brukslikhet til vanlige sigaretter, og røyking aktiverer som kjent sterke følelser. Min erfaring er at den emosjonelle motstanden mot e-sigarettene er vanskelig å korrigere med forskningsbasert kunnskap.

Jeg har arbeidet med tobakksforskning i snart 25 år, men jeg har aldri tidligere sett tobakksindustrien, legemiddelindustrien og anti-tobakksbevegelsen forenes mot en felles fiende. På det internasjonale nikotinmarkedet truer e-sigarettene markedsandelene til tobakks- og legemiddelindustrien, og disse bedriver en intens kampanje for å forby e-sigaretter.

Er det noen grunn for oss brukere å frykte alle de direktivene som blir lagt frem om å forby e-sigaretter?

Nikotinholdige e-sigaretter er allerede forbudt å importere for kommersielt videresalg i Norge, men de kan kjøpes over internett. Problemet er at det finnes useriøse aktører i markedet som selger dårlige produkter uten noen innholdsdeklarasjon. Dagens regelverk (forbud) fører til at de gode produktene blander seg med de dårlige, med det til følge at røykerne ikke vet hva de kjøper. Det er likevel liten tvil om at e-sigarettene er kommet for å bli. Salget øker dramatisk i for eksempel USA og England. Etter mitt skjønn bør helsemyndighetene snarest begynne arbeidet med å utforme et reguleringsregime for e-sigaretter som kan erstatte dagens forbud.

På en skala fra 1 til 10, hvor 1 er negativ og 10 er positiv, hvor positiv er du til e-sigaretter?

Forskningen om e-sigaretter er fortsatt meget ung, men lovende. På grunnlag av det vi i dag vet om e-sigaretter er jeg en betinget optimist - 7.

Hva mener du er det beste ved å bruke e-sigaretter i forhold til tobakksprodukter?

E-sigaretten er et klart skadereduserende alternativ til ordinære sigaretter, og kan være livreddende for uhelbredelige nikotinister.

De fleste e-sigaretter i disse dager ligner ikke på det ikke-brukere tenker på når de tenker e-sigaretter. Tror du utformingen og utbredelsen av modifikasjoner, batterier, krommet utstyr og lignende kan være med på å hjelpe de som er mot e-sigaretter over til «den andre siden» da de ikke lenger ligner på sigaretter?

Det er mulig, men samtidig vil da e-sigarettene miste mye av sin appell til røykerne. Vi har allerede i dag på markedet en nikotininhalator fra legemiddelindustrien. Så og si ingen røykere finner inhalatoren attraktiv. Vi må designe produkter som evner å dosere ren nikotin samtidig som de i brukervennlighet og symbolinnhold kan konkurrere med de funksjonene sigarettene tilbyr. Vi må begynne å forstå forskjellen på sigarettavhengighet og nikotinavhengighet. Vi må akseptere at nikotinavhengighet ikke representerer noen stor helsemessig katastrofe.   

Jeg har lest noen rapporter fra Storbritannia, USA og Italia de siste månedene som har kommet ut med helsegevinstene det å gå over fra tobakksprodukter til e-sigaretter har. Har forskningen på e-sigaretter holdt på lenge nok til at forskningsrapporter om temaet kan være troverdige og brukbare?

Som sagt – forskningen er ung, men den er publisert i renommerte vitenskapelige tidsskrift med fagfelle-vurdering. Rett før påske var jeg på en forskerkonferanse om tobakk i Boston, og det er helt klart at forskningsmiljøet nå har inntatt en mer positiv innstilling til e-sigarettene. Kløften mellom anti-tobakksbevegelsen og forskningsmiljøet i dette spørsmålet blir bare større.

Så lenge tobakk / snus / Nicorette er lovlig i dette landet … synes DU – ut fra din samlede kunnskap – at e-sigaretter med nikotin burde være lovlig å kjøpe og selge i Norge? Da selvsagt med aldersgrense, og beregnet for røykeavvenning.

I 1989 fikk vi en lov som forbød import av nye nikotinprodukter. Det er denne loven som det nå henvises til for å holde e-sigaretter ute fra markedet. Som ansatt i Statens tobakkskaderåd på den tiden, deltok jeg i forarbeidet for denne loven. På denne tiden hadde sigarettindustrien lansert en del nye typer sigaretter med lavere nivåer av tjære, nikotin og karbonmonoksyd, og disse ble markedsført som skadereduserende alternativer til «full strength»-sigarettene - hvilket det snart viste seg at de ikke var. Det vi hadde i tankene med denne loven var å hindre industrien å komme med nye varianter av tobakksprodukter. Loven var aldri ment å ramme ikke-brennbare nikotinprodukter som kunne hjelpe røykere å slutte eller redusere konsumet, slik forskningen tyder på at e-sigaretter kan gjøre. Importører av e-sigaretter har søkt Helsedirektoratet om dispensasjon fra denne loven, men fått avslag med begrunnelse om at det ikke kan dokumenteres at e-sigaretter er mindre farlig enn nikotinprodukter som allerede er på markedet. Ventelig vil denne dokumentasjonen snart foreligge (litt avhengig av hvilke krav Helsedirektoratet setter til dokumentasjon), og det er kun et tidsspørsmål før denne type begrunnelse mister sin legitimitet. Jeg er ganske overbevist om at myndighetene før eller siden vil måtte erstatte dagens importforbud med et strengt regelverk som sikrer konsumentene produktkontroll. Det er et etisk dilemma å opprettholde et forbud som hindrer røykere overgang til skadereduserende nikotinalternativer.       

WHO er med støtte fra bl.a. norske myndigheter i ferd med å utrede muligheten av å modifisere teknisk de brennbare sigarettene slik at de gradvis skal inneholde mindre nikotin, tjærestoffer, nitrosaminer, pH-verdi, smakstilsettinger etc. Selv med en vellykket nedregulering vil slike modifiserte sigaretter aldri komme ned mot det lave risikonivå som e-sigarettene ser ut til å ha. Det er derfor et paradoks at vi på myndighetssiden kan akseptere denne formen for skadereduksjon samtidig som vi forbyr e-sigaretter.

Selv om vi ikke vet alt om e-sigaretter ennå, tror du at det er et mindre skadelig alternativ for å få i seg nikotin enn røyking?

Det er det ingen som helst tvil om. Det å anføre et føre-var-prinsipp – 'vi vet ikke alt derfor må vi forby det' – er i seg selv en risikabel praksis. Det kan lett resultere at vi helt unødvendig taper mange liv som kunne vært reddet dersom e-sigaretter hadde blitt gjort tilgjengelig.

Fra Sjur Vaage@Avisa Sør-Trøndelag 2013


 

1