Norsk Dampselskaps innspill til regulering av personlige fordampere, e-væske og relatert utstyr i Norge


Innspill sendt til helsediektoratet, helse-og omsorgdepartementet og nasjonalt fagråd for tobakksforebygging.
I anledning nasjonalt fagråd for tobakkskadeforebygging som skal avholdes 
15.–16. april står, og regulering av e-sigaretter står på dagsorden. Norsk Dampselskap fikk avslag på å ha en representant der.

Det vises til helsedirektoratets brev datert 09.04.15 der dere takker nei til å oppnevne en representant fra Norsk Dampselskap i nasjonalt fagråd for tobakkskadeforebygging. Av deres brev fremkommer det at våre foreslåtte representanter ikke oppfyller de strenge krav til erfaringsbasert kunnskap dere har oppstilt for rådets medlemmer.

Norsk Dampselskap tar beslutningen til etterretning. Det må dog bemerkes at det fremstår som særdeles lite veloverveid at erfaring med å bistå i overkant av åtte tusen medlemmer med forebygging og røykeslutt over tid ikke skal vektlegges i vurderingen. I tillegg finner Norsk Dampselskap det foruroligende at fagrådet tilsynelatende har svært begrenset kompetanse innen det virkemiddelet som av en rekke anerkjente forskere nå er vurdert å være det mest effektive skadereduserende produktet som eksisterer.

Vi konstaterer at helsedirektoratet ikke ønsker noen åpenhet om de prosesser som foregår, men at det vil arbeides med å finne andre måter for brukermedvirkning. Det opplyses også om at Norsk Dampselskap vil være en høringsinstans på et eller annet tidspunkt.

Basert på helsedirektoratets så langt avvisende holdning til erfaringsbasert kunnskap og motvilje mot brukermedvirkning, har Norsk Dampselskap funnet det formålstjenlig å på eget initiativ opplyse fagrådets medlemmer før rådsmøtet 15-16 april.

Vedlagt finnes en redegjørelse for rettslig status for damp i Norge per nå, en vurdering av ulike reguleringsalternativer inkludert tobakksdirektivet fra EU og en anbefaling fra foreningen på vegne av dens medlemmer. Norsk Dampselskap forutsetter at helsedirektoratet og fagrådet setter seg inn i anbefalingene og lar dem være en del av det kommende arbeidet.

 

Les innlegget i sin helhet her (PDF)

 

April 2015