Intervju med Karl Erik Lund i Avisa Sør-Trøndelag


Sjur Vaage publiserte 26. juni 2013 et intervju i Avisa Sør-Trøndelag, med Karl Erik Lund i SIRUS. Du finner orignalen på deres sider her 

Vi gjengir med tillatelse fra forfatter dette intervjuet hvor Karl Erik Lund svarer på noen av problemstillingene rundt lovligheten og tryggheten ved damping:

Bruker du e-sigaretter selv, eller forsker du bare på det?

Jeg har så vidt testet noen ulike typer e-sigaretter, men fordi min forutgående kompetanse som røyker er relativt dårlig, har jeg svake forutsetninger for personlig synsing. Jeg forholder meg utelukkende til forskningen på feltet. En del kollegaer her på SIRUS har imidlertid brukt e-sigaretter, og erfaringene deres var noe delte. Noen var meget entusiastiske og mente e-sigarettene kunne erstatte ordinære sigaretter, mens andre påpekte produktmangler som dårlig batterikapasitet, lekkasje osv.

Vet du om holdningene til det offentlige har endret seg angående bruk av e-sigaretter?

Utad viser fortsatt helsemyndighetene en ganske ensidig skepsis til e-sigaretter, men innad pågår det en interessant meningsbrytning initiert av nyere forskning som viser ganske lovende resultater og effekter. Som i andre land har norske helsemyndigheter problemer med å vite hvordan vi skal forholde oss til dette produktet. Undersøkelser går i retning av at e-sigarettene effektivt vil kunne redusere sigarettkonsumet og ha effekt for røykeslutt, det er avdekket få bieffekter ved korttidsbruk, men grunnet produktets korte historie, vet vi lite om eventuelle langtidseffekter. Kjemiske innholdsanalyser viser at e-sigaretter inneholder meget lave nivåer av giftige og kreftfremkallende stoffer og røykerne liker e-sigaretter bedre enn andre nikotinerstatningsprodukter som plaster, tyggegummi og snus. Et viktig funn er at e-sigaretter virkelig appellerer til røykere, i motsetning til nikotinprodukter fra legemiddelindustrien som jo er designet for å være lite attraktive. E-sigaretter gir samme sensoriske opplevelse som ordinære sigaretter, og bruksritualet er ganske identisk. Samtidig viser undersøkelser at ikke-røykere oppviser svært liten interesse for produktet, slik at misbrukspotensialet er lavt. E-sigaretter har absolutt et potensiale for å kunne utkonkurrere de livsfarlige sigarettene. De beste produktene evner å dosere nikotin som vanlige sigaretter, men fordi produktet ikke inneholder tobakk som forbrenner tas nikotinen opp i blodbanen på en langt mindre farlig måte.

På den annen side er det et potensiale for misbruk i den forstand at også personer som ellers aldri ville begynt med nikotin kanskje vil rekrutteres blant brukerne. De nikotinholdige e-sigarettene opprettholder avhengigheten til nikotin, som i første rekke har økonomiske – og i mindre grad helsemessige – konsekvenser. Nikotin på dette dosenivå har liten skadeevne. Mye av motstanden til e-sigarettene er dessuten emosjonell fordi det eksisterer en brukslikhet til vanlige sigaretter, og røyking aktiverer som kjent sterke følelser. Min erfaring er at den emosjonelle motstanden mot e-sigarettene er vanskelig å korrigere med forskningsbasert kunnskap.

Jeg har arbeidet med tobakksforskning i snart 25 år, men jeg har aldri tidligere sett tobakksindustrien, legemiddelindustrien og anti-tobakksbevegelsen forenes mot en felles fiende. På det internasjonale nikotinmarkedet truer e-sigarettene markedsandelene til tobakks- og legemiddelindustrien, og disse bedriver en intens kampanje for å forby e-sigaretter.

Er det noen grunn for oss brukere å frykte alle de direktivene som blir lagt frem om å forby e-sigaretter?

Nikotinholdige e-sigaretter er allerede forbudt å importere for kommersielt videresalg i Norge, men de kan kjøpes over internett. Problemet er at det finnes useriøse aktører i markedet som selger dårlige produkter uten noen innholdsdeklarasjon. Dagens regelverk (forbud) fører til at de gode produktene blander seg med de dårlige, med det til følge at røykerne ikke vet hva de kjøper. Det er likevel liten tvil om at e-sigarettene er kommet for å bli. Salget øker dramatisk i for eksempel USA og England. Etter mitt skjønn bør helsemyndighetene snarest begynne arbeidet med å utforme et reguleringsregime for e-sigaretter som kan erstatte dagens forbud.

På en skala fra 1 til 10, hvor 1 er negativ og 10 er positiv, hvor positiv er du til e-sigaretter?

Forskningen om e-sigaretter er fortsatt meget ung, men lovende. På grunnlag av det vi i dag vet om e-sigaretter er jeg en betinget optimist - 7.

Hva mener du er det beste ved å bruke e-sigaretter i forhold til tobakksprodukter?

E-sigaretten er et klart skadereduserende alternativ til ordinære sigaretter, og kan være livreddende for uhelbredelige nikotinister.

De fleste e-sigaretter i disse dager ligner ikke på det ikke-brukere tenker på når de tenker e-sigaretter. Tror du utformingen og utbredelsen av modifikasjoner, batterier, krommet utstyr og lignende kan være med på å hjelpe de som er mot e-sigaretter over til «den andre siden» da de ikke lenger ligner på sigaretter?

Det er mulig, men samtidig vil da e-sigarettene miste mye av sin appell til røykerne. Vi har allerede i dag på markedet en nikotininhalator fra legemiddelindustrien. Så og si ingen røykere finner inhalatoren attraktiv. Vi må designe produkter som evner å dosere ren nikotin samtidig som de i brukervennlighet og symbolinnhold kan konkurrere med de funksjonene sigarettene tilbyr. Vi må begynne å forstå forskjellen på sigarettavhengighet og nikotinavhengighet. Vi må akseptere at nikotinavhengighet ikke representerer noen stor helsemessig katastrofe.   

Jeg har lest noen rapporter fra Storbritannia, USA og Italia de siste månedene som har kommet ut med helsegevinstene det å gå over fra tobakksprodukter til e-sigaretter har. Har forskningen på e-sigaretter holdt på lenge nok til at forskningsrapporter om temaet kan være troverdige og brukbare?

Som sagt – forskningen er ung, men den er publisert i renommerte vitenskapelige tidsskrift med fagfelle-vurdering. Rett før påske var jeg på en forskerkonferanse om tobakk i Boston, og det er helt klart at forskningsmiljøet nå har inntatt en mer positiv innstilling til e-sigarettene. Kløften mellom anti-tobakksbevegelsen og forskningsmiljøet i dette spørsmålet blir bare større.

Så lenge tobakk / snus / Nicorette er lovlig i dette landet … synes DU – ut fra din samlede kunnskap – at e-sigaretter med nikotin burde være lovlig å kjøpe og selge i Norge? Da selvsagt med aldersgrense, og beregnet for røykeavvenning.

I 1989 fikk vi en lov som forbød import av nye nikotinprodukter. Det er denne loven som det nå henvises til for å holde e-sigaretter ute fra markedet. Som ansatt i Statens tobakkskaderåd på den tiden, deltok jeg i forarbeidet for denne loven. På denne tiden hadde sigarettindustrien lansert en del nye typer sigaretter med lavere nivåer av tjære, nikotin og karbonmonoksyd, og disse ble markedsført som skadereduserende alternativer til «full strength»-sigarettene - hvilket det snart viste seg at de ikke var. Det vi hadde i tankene med denne loven var å hindre industrien å komme med nye varianter av tobakksprodukter. Loven var aldri ment å ramme ikke-brennbare nikotinprodukter som kunne hjelpe røykere å slutte eller redusere konsumet, slik forskningen tyder på at e-sigaretter kan gjøre. Importører av e-sigaretter har søkt Helsedirektoratet om dispensasjon fra denne loven, men fått avslag med begrunnelse om at det ikke kan dokumenteres at e-sigaretter er mindre farlig enn nikotinprodukter som allerede er på markedet. Ventelig vil denne dokumentasjonen snart foreligge (litt avhengig av hvilke krav Helsedirektoratet setter til dokumentasjon), og det er kun et tidsspørsmål før denne type begrunnelse mister sin legitimitet. Jeg er ganske overbevist om at myndighetene før eller siden vil måtte erstatte dagens importforbud med et strengt regelverk som sikrer konsumentene produktkontroll. Det er et etisk dilemma å opprettholde et forbud som hindrer røykere overgang til skadereduserende nikotinalternativer.       

WHO er med støtte fra bl.a. norske myndigheter i ferd med å utrede muligheten av å modifisere teknisk de brennbare sigarettene slik at de gradvis skal inneholde mindre nikotin, tjærestoffer, nitrosaminer, pH-verdi, smakstilsettinger etc. Selv med en vellykket nedregulering vil slike modifiserte sigaretter aldri komme ned mot det lave risikonivå som e-sigarettene ser ut til å ha. Det er derfor et paradoks at vi på myndighetssiden kan akseptere denne formen for skadereduksjon samtidig som vi forbyr e-sigaretter.

Selv om vi ikke vet alt om e-sigaretter ennå, tror du at det er et mindre skadelig alternativ for å få i seg nikotin enn røyking?

Det er det ingen som helst tvil om. Det å anføre et føre-var-prinsipp – 'vi vet ikke alt derfor må vi forby det' – er i seg selv en risikabel praksis. Det kan lett resultere at vi helt unødvendig taper mange liv som kunne vært reddet dersom e-sigaretter hadde blitt gjort tilgjengelig.

Fra Sjur Vaage@Avisa Sør-Trøndelag 2013