”Lovlige” e-sigaretter – en bløff


Søndag varslet regjeringen at den vil gjøre e-sigaretter lovlig. Men det var for godt til å være sant.

Søndag 25.10.15 slapp regjeringen den nyheten forkjempere for damping (e-sigaretter) og skadereduksjon hadde ventet på lenge: Høyre og FRP ønsker at e-sigaretter skal bli lovlige! Moderat glede spredte seg i dampemiljøet i Norge og det ble uttalt fra internasjonale grupper at man endelig kunne se at et land gikk foran og gjorde det eneste riktige.

I går feiret Høie og Wold i pressen. Endelig skulle E-sigaretter gjøres lovlig. Det ble til og med uttalt at e-sigaretter er bra for folkehelsen. Litt senere på dagen ble høringsnotatet gjort offentlig og alle illusjoner forsvant som dugg for solen. Det regjeringen tok æren for var ikke å gjøre e-sigaretter lettere tilgjengelig for norske dampere, men å innføre EUs tobakksdirektiv artikkel 20 – et EU-direktiv som faktisk utsletter fenomenet damping.

EUs tobakksdirektiv
Tobakksdirektivets artikkel 20 (TPD) ble utarbeidet uten å følge EUs demokratiske prinsipper. Bestemmelsen begrenser lovlig utstyr til e-sigaretter som per nå kun kan oppfylles av de utdaterte og svært lite virksomme produktene «cigalikes». Produsentene av det utstyret som nå slippes fri er i all hovedsak tobakksindustrien. I tillegg setter direktivet maksimalgrenser for nikotininnhold i dampevæske på 2 prosent. Dette er for lavt for å kunne hjelpe eksisterende røykere til å bytte ut røyken, på grunn av begrensningen i adgang på effektivt utstyr. Sterkere nikotin defineres som legemidler og er ikke inkludert.

Norge er i en særstilling og kan velge å ikke implementere TPD. Dette kan begrunnes i folkehelsehensyn. Dette ville krevd en offensiv regjering som var opptatt av å bekjempe tobakksrøyk. I utkastet til statsbudsjett fremkommer det at «Det skal bli enklere for folk å velge helsevennlig» og «Regjeringen vil styrke det forebyggende helsearbeidet og utvikle en folkehelsepolitikk som skaper mestring og muligheter.» Dersom regjeringen hadde ment at dette skulle gjelde også for røykere og dampere, ville de ikke ha lagt til rette for å innføre tobakksdirektivets artikkel 20.

Tobakksdirektivets artikkel 20 er allerede angrepet rettslig. En britisk forhandler av dampeutstyr, Totally Wicked, forsøker å få overprøvd en rekke av artikkelens bestemmelser, da de anføres å være uforholdsmessige og rettsstridige. Saken ble tatt opp til behandling første oktober og forventes avgjort i EU-domstolen i januar. At norske myndigheter velger å foreslå de samme reglene i Norge nå, må anses for å være defensivt og prematurt.

Regjeringen burde i stedet innføre forholdsmessige og særnorske reguleringer først, for deretter å kunne evaluere hvordan man kan innføre fremtidige EU-direktiv i tråd med norsk lovverk. En slik regulering bør gjøres ut i fra produktenes skadepotensial. Bred forskning på området tilsier at damping gjort riktig, med riktig utstyr og innhold, har et neglisjerbart skadepotensial.

Følger av direktivet
Noen eksempler på de drakoniske reglene som fremkommer i tobakksdirektivet og som nå foreslås av de angivelige liberale partiene Høyre og FRP er:

Netthandel forbys. Grenseoverskridende netthandel med damp og tilhørende produkter forbys. Det anses noe paradoksalt at EU har vedtatt regler som innskrenker fri flyt av varer over grenser, men for damp er det altså tilfellet.

Legers taushetsplikt utfordres. Det skal kreves at produsenter, importører og forhandlere av dampeutstyr og dampevæske skal etablere og vedlikeholde et system for innsamling av informasjon vedrørende forventede helsemessige bieffekter. Det ser altså ut til at alle damperes fastleger skal holde myndighetene oppdatert på sine pasienters helsetilstand. Hvordan dette er tenkt gjennomført er ikke nærmere beskrevet.

Ytringsfriheten innskrenkes. Tobakksdirektivet forbyr enhver PRIVAT deltakelse i radio, hendelse eller aktivitet på tvers av landegrenser (internett) som direkte eller utilsiktet har til hensikt å promotere damping. Dette er ikke bare udemokratisk og uforholdsmessig, men også svært tvilsomt med tanke på grunnleggende menneskerettigheter.

Tilgangen på utstyr begrenses uforholdsmessig. Det stilles krav til beholdere og fordampertanker om barnesikring, lekkasje og en fyllemekanisme som sørger for fylling uten mulighet for lekkasje. Det finnes per nå ingen tilgjengelige produkter som kan oppfylle disse kravene, med mulig unntak for tobakksindustriens «cigalikes».

I tillegg defineres alt utstyr som benyttes til e-sigaretter som e-sigaretter. Dette innebærer at både diverse metalltråder, organisk bomull og løse batterier skal vurderes spesielt ved innførsel dersom regjeringen får gjennom sitt forslag.

Regjeringen hevder at det kun foreligger tre mulige måter å regulere damping på, enten forby det, regulere det som legemidler eller som tobakksprodukter. E-sigaretter er hverken legemidler eller tobakk og et forbud mot noe som selv regjeringen mener fremmer folkehelsen, kan vanskelig anses fornuftig.

Nytelsesmiddel, ikke legemiddel
Allerede i mars inneværende år ga foreningen Norsk Dampselskap helsemyndighetene svaret på hvordan man kan regulere produktet på en hensiktsmessig måte.

E-sigaretter oppfattes som, og benyttes som, et selvstendig nytelsesmiddel av dets brukere. Reguleringen bør stille krav til merking og kvalitetssikring, slik som det stilles til andre produsenter av nytelses-/næringsmidler. En kvalitetsordning vil kunne følges opp av for eksempel næringsmiddeltilsynet, som allerede har kompetanse på de fleste bestanddelene i dampevæske.

Norsk Dampselskap foreslo videre at man burde se på muligheter for et regelverk som tilnærmer seg alkohollovgivningen, men uten de samme markedsføringsbegrensningene. Det bør være en attenårsgrense for kjøp og salg, salg kun ved lisensierte salgssteder og nettbutikker, men med konkurransefortrinn i forhold til tobakk ved at man har lov til å avbilde produkter, slik at man fra et folkehelseperspektiv kan utkonkurrere tobakk.

Det bør også være et økonomisk incitament for nikotinavhengige til å velge det skadereduserende alternativet damping. Det bør derfor vurderes å subsidiere disse produktene. Dersom det velges å innføre noen form for avgift, må nivået på denne være slik at det uten tvil lønner seg å velge damping som alternativt nytelsesmiddel for nikotinavhengige.

Til tross for at regjeringen har tilgang på all informasjonen over og vet at e-sigaretter er bra for folkehelsen, velger de å fremme et forslag til regulering der man effektivt utraderer det minimum 95 prosent tryggere alternativet til tobakksrøyking. Når dette til og med kommuniseres som en liberalisering, må man spørre seg om dette er et tegn på inkompetanse, eller om man virkelig ønsker å gi tobakksindustrien en slik gavepakke.

Av Kjell Marius Jenssen
Kjell Marius Jenssen (f. 1977) er utdannet jurist og styreleder i foreningen Norsk Dampselskap.

 

Artikkelen er hentet fra Minervanett:
http://www.minervanett.no/lovlige-e-sigaretter-en-bloff/