Til statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Cecilie Brein-Karlsen!


99% minst, som i mindre helseskadelig! Vitenskapelig garantert dramatisk mindre helseskadelig! "(Several) orders of magnitude" (100-1000x) mindre helseskadelig! Et livreddende produkt!

Dette er hva 53 av verdens ledende forskere og eksperter på nikotinkunnskap og folkehelse har å si gjeldende regulering av dampen, et standpunkt og en anbefaling de selv har klargjort gjennom eget brev skrevet til Generaldirektøren i WHO Margaret Chan:

“These products could be among the most significant health innovations of the 21st century — perhaps saving hundreds of millions of lives. The urge to control and suppress them as tobacco products should be resisted.. arguing that doing so would jeopardize a major opportunity to slash disease and deaths caused by smoking.”
https://nicotinepolicy.net/…/1753-who-needs-to-see-ecigs-as…

"Den foreslåtte forbudet og/eller tøffe restriksjoner av elektroniske sigaretter er uetisk og i strid med den hippokratiske ed, ettersom overgangen fra tobakksvarer til elektroniske sigaretter kan redde millioner av liv."
http://www.bernd-mayer.com/respiratory-societies-electron…/…

"Sannsynligvis ville flesteparten av de 5000 årlige dødsfallene som skyldes sigarettrøyking i Norge vært unngått dersom røykernes nikotinopptak isteden hadde skjedd fra en elektronisk sigarett."
http://www.forebygging.no/…/Kan-fore-var-prinsippet-brukes…/

Dette er hva som står på spill gjeldende hvilken regulering helsemyndighetene og beslutningstakerne i Norge velger. Damp er ikke røyk, og heller ikke medisin, begge av åpenbare grunner. Et effektivt livreddende produkt hvis regulert på riktig, trygg nok og god måte, som hva det er, et alternativt nytelsesprodukt til den livsfarlige røyken! 

Nå er det såklart ikke hele direktivet forbrukerne klager på, men at direktivet i hele tatt skal inneholde og omhandle damp, som ikke har noe som helst med tobakk å gjøre. Derfor burde tobakksdirektivet åpenbart ikke ha noe med damp å gjøre. Og det er ingen tvil om at EUs foreslåtte direktiv vil føre til tøffe restriksjoner når det gjelder damp, eller overregulering om du vil, nylig redegjort for av både leder av NDS Kjell Marius Jenssen og forskningsleder ved Sirus Karl Erik Lund. Produktet og dets effektivitet vil rett og slett bli ødelagt, og det beviselig på grunnlag av omfattende feilinformasjon, skremselspropaganda og utelatelse av meget relevant og holdbar kunnskap. 

At Norge ikke skal godta direktivet sett ut i fra et folkehelsehensyn, behøver derfor ikke virke pussig i det hele tatt. Jeg vil tro 53 verdens ledende forskere og eksperter på nikotinkunnskap og folkehelse innehar betydelig med kunnskap, og at deres standpunkt og anbefalinger også er kjent hos norske helsemyndigheter. Noe annet ville virke oppsiktsvekkende, også at de bevisst velges å se bort ifra, sett ut i fra de oppgavene helsemyndighetene er satt til å utføre. 

Jenssen og Lund har allerede grundig og lett oversiktlig redegjort for hvilke konsekvenser inkluderingen og implementeringen av damp i EUs tobakksdirektiv vil føre til. Jan Einar Wold har i en kommentar redegjort lettfattelig gjeldende det samme. Brein-Karlsen sier at ingenting av hva de de redegjør for medfører riktighet. 

Det første Brein-Karslen bør gjøre er å se om egne uttalelser sammenfaller med introtekst og fullstendig tekstinnhold i departementets eget foreløpige forslag som skal ut på høring. Enten kan det se ut til at Brein-Karlsen selv ikke har satt seg godt nok inn i detaljene, ikke forstår det vidtfavnende omfanget, eller rett og slett er blitt misledet av egne kollegaer og andre. Uansett er det beklagelig, og Brein-Karlsen har kommet i posisjon der hun feilinformerer befolkningen, noe hun selvfølgelig burde unngå. Direktivteksten kan leses i sin helhet her:
http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/dir_201440_en.pdf 
https://www.regjeringen.no/…/horingsnotat---implementering-…

Hvis Brein-Karlsen og andre trenger ytterligere kunnskap om hvilke konsekvenser dampens drakoniske behandling vil få ved inkludering i og ved implementering av EUs tobakksdirektiv, kan meget kunnskapsrike Clive Bates, tidligere direktør for ASH (Action on Smoking and Health), være behjelpelig. Han uttaler blant annet at EU-direktivet som skal regulere e-sigaretten er en oppsamling av dårlig utformede, uforholdsmessige og diskriminerende tiltak som vil oppnå noe nyttig, men gjøre mye skade. Videre at de største problemene med direktivet er at det på flere områder vil oppnå skadelige utilsiktede konsekvenser, som vanligvis betyr mer røyking, og som trolig langt vil overstige eventuelle tenkte fordeler, hvis disse i det hele tatt kan identifiseres. Bates gjør grundig rede for dette blant annet her:

What is wrong with the Tobacco Products Directive for vapour Products?
http://www.clivebates.com/?p=3026 
TPD – provisions relating to e-cigarettes
http://www.clivebates.com/?p=1747#para6

Brein-Karlsen opplyser at Norge er forpliktet til å innføre EUs tobakksdirektiv, noe som visst ikke er så sikkert allikevel, Vinmonopolet allerede nevnt, flere fortsatt gjemt. Den allerede omtalte Bates kan også gi en omfattende innføring i og oversikt over hvordan direktivet ble til i sin helhet, da spesielt gjeldende behandling dampen fikk, og hvilke prosesser som ble fulgt eller ikke-fulgt, gjeldende EUs egne regler for saksbehandling. Den innsikten alene burde vurderes som grunnlag nok for å skrinlegge hele artikkelen i direktivet som omhandler damp, og føre til at norske myndigheter vurderer å utforme egne reguleringer i tett samarbeid med forbrukerne og deres omfattende og inngående erfaringer og kunnskap, basert på grundig holdbar vitenskap. Bates har i omtalt anledning skrevet en klage til EUs ombudsmann, en meget opplysende sådan. Den kan leses her:

Complaint to the European Ombudsman:
Maladministration in the development of the revision of the Tobacco Products
Directive with specific reference to Article 18 on electronic cigarettes
http://www.clivebates.com/documents/OmbudsmanFinal.pdf

Forslaget dere har sendt på høring ser vitterlig ikke ut til å ivareta fordelene dampen kan ha for skadereduksjon hos voksne røykere, heller tvert imot..

Alternativet til de 53 og forbrukernes forslag, ved at dere opprettholder forbudet eller ødlegger produktet gjennom direktivet, vil føre til at færre røykere kommer seg bort fra tobakken, flere vil fortsette å røyke, og flere vil fortsette å dø av det. 

Det tror vi neppe helsemyndighetene burde applaudere!

 

Av Thomas Haugen, Styremedlem Norsk Dampselskap