Nyheter


Frank, løven og tinget.

Posted by mette on May 27, 2019

Det har ikke vært offentlig høring rundt den nye folkehelsemeldingen. 

Når FRP så inviterer for å få mer informasjon grep vi muligheten til å sende en forespørsel om oppmøte. 
23.05.19 fikk vi invitasjon til åpen høring på stortinget og vi sendte styremedlem Frank Tinmannsvik(avbildet) til Oslo 27.05.19.

Norsk Dampselskap er en brukerorganisasjon som er uavhengig fra industrien. Vi står fra før på høringslisten ved konkrete forslag til lov eller forskriftsendringer.
Damping har minimal skaderisiko til sammenligning med røyken og er også et produkt fritt for tobakk. Når FRP ønsker informasjon om tryggere alternativer/skadereduksjonsprodukter til tobakksigaretter syntes vi at noen burde stille for å legge frem informasjon også om damping. Mer info kommer...

~~~
The Norwegian Union of Vapers met today at an open hearing regarding the new public health report.
When the Norwegian Party Fremskrittspartiet(progressparty) invited the industry to get more information, we seized the opportunity to send a request for attendance. We got an invitation and sent board member Frank Tinmannsvik to Oslo 27.05.19.
Norwegian Union of Vapers is a nonprofit organization independent from the industry. We are on the list of organizations that get consulted when specific proposals for legislation or regulatory changes gets discussed about e-cigs in Norway.
Vaping has minimal risk compared to tobaccosmoking and is also a tobaccofree product. When FRP wanted information about safer alternatives/harmreduction products to tobacco cigarettes, we thought that someone should be there to present information about vaping.
~~~
Alle partier på Stortinget ble oppfordret til å møte, men det var kun Bruun- Gundersen fra Frp som stilte. Tilstede under høringen var også representanter fra Imperial tobak, Swedish match, Phillip Morris, Tv2, NTB.

Det var en rød strek gjennom det alle la frem. Alle pratet om viktigheten av skadereduksjon. Viktigheten av opplysning til brukere av tobakksprodukter om at det finnes bedre alternativer. Viktigheten av at dette ikke avgiftlegges for høyt.

Tinmannsvik opplyste Bruun- Gundersen om hva foreningen står for og hva vi jobber med, og ikke minst hva foreningen mener politikerene bør ta hensyn til når det kommer til skadereduserende produkter. Han viste til hva som gjøres i England og oppfordret politikerene til å se dit. Han fortalte om møte med Statssekretær Anne Bramo hvor Helseministeren nektet å møte engelsk ekspertise.

Foreningen følte at Bruun- Gundersen ønsket å sette seg i temaet skadereduksjon. Hun hadde flere tilleggsspørsmål til oss som hun ønsket utdypet.

~~~
All parties were encouraged to attend, but it was only Bruun-Gundersen from Frp who came. Present during the hearing were also representatives from Imperial tobacco, Swedish match, Phillip Morris, Tv2, NTB.

There was a red line through it all laid out. Everyone talked about the importance of harm reduction. The importance of informing users of tobacco products that there are better alternatives. The importance of this not being charged too much.

Tinmannsvik informed Bruun-Gundersen about what the association stands for and what we are working on, and not least what the association believes politicians should pay attention to when it comes to harm-reducing products. He pointed to what is being done in England and urged the politicians to look there. He told about meeting with Secretary of State Anne Bramo where the Minister of Health refused to meet with the English experts.

The association felt that Bruun-Gundersen wanted to learn about harm reduction. She had several additional questions for us which she wanted elaborated on.

#ingentingomossutenoss #dampforlivet #dampredderliv #skadereduksjon#euforsnus #ecigs #vape #inncoorg

Artikkel fra Resett: https://resett.no/2019/05/27/tobakksgigant-vil-slutte-a-selge-sigaretter/?fbclid=IwAR0yZWdqnVcTRq1XTF6ptim-o2b1Hiq5_D4pu88qo3IEN8O6nPx833fGETU

Bakgrunnshistorien:

https://www.dagbladet.no/nyheter/frp-ville-invitere-tobakksbransjen-til-stortinget---ble-nektet/71102130?fbclid=IwAR2NcDDmKKM_uWB9oasFbkVb0JtfXTnAyTFMv0_-a5W0CbfZfct2gUcWXas

Frank og løven liten.jpg


Årsmøte i Norsk Dampselskap

Posted by mette on May 20, 2019

Det innkalles med dette til årsmøte i Norsk Dampselskap, lørdag 03.08.2019 kl. 15.00.

Årsmøtet vil finne sted på Peer Gynt Hotell & Spiseri – Rustadvegen 81, 2640 Vinstra. Styret har vært i kontakt med hotellet, og det er foreløpig reservert 10 dobbeltrom i tidsrommet mellom 02.08 - 04.08. Pris per natt per rom er satt til 1.690 kr. Det er dessverre ikke anledning til kostnadsdekke hva gjelder innlosjering. Frist for påmelding til årsmøte 2019 er 22.07.2019.

Det vil bli servert kaffe, mineralvann og frukt. Etter endt møte vil det være mulighet for å dra videre på dampetreff, arrangert av Sara Langrusten.

I henhold til NDS vedtekt §9;
Årsmøtet skal avholdes en gang per kalenderår og er foreningens høyeste myndighet.
Årsmøtet innkalles av styret med minst 2 måneders varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i sosiale medier.
Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være formidlet skriftlig til styret senest 2 uker før årsmøtet. 
Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.
Alle betalende medlemmer har møte-, tale- og stemmerett på årsmøtet.
Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.
Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme. Stemmegivning kan skje på forhånd på den måte styret velger, og/eller med fullmakt for 1 person. 
Årsmøtet kan ikke behandle forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet.

Årsmøtet har i henhold til vedtekt §13 følgende oppgaver:
· Behandle Norsk Dampselskaps årsmelding.
· Behandle Norsk Dampselskaps regnskap.
· Behandle saker og innspill.
· Fastsette kontingent.
. Behandle budsjett.
· Gjennomføre valg.

Dersom du har saker som ønskes behandlet sendes dette inn til sak@norsk-dampselskap.no. Siste frist for innlevering av saker er 01.07.2019.

Det vil som før være mulig å stemme på forhånd. Webavstemning vil foregå i uke 29, fra 15.07 – 22.07. Ettersom vi avholder webavstemning vil frist for innlevering av saker avvike fra vedtektene. Styret vil gi ut ytterligere informasjon om webavstemning når dette er på plass. De som har ny e-postadresse og ønsker å motta lenke til avstemning bes opplyse styret om dette i forkant slik at vi får oppdatert medlemsregisteret. E-post for påmelding til årsmøtet, samt endring i personopplysninger kan sendes til info@norsk-dampselskap.no.

Vel møtt!

Styret, Norsk Dampselskap.

årsmøte.jpg


Hvor lenge må vi vente på lovendring?

Posted by mette on May 13, 2019

"Hva vil statsråden gjøre for å få fortgang i prosessen med å tillate nye produkter som e-sigaretter og "heets"?", spør Silje Hjemdal (FrP) Sylvi Listhaug.
Norsk Dampselskap følger med på svaret som skal komme innen seks virkedager til stortingsrepresentanten som spør.

Les spørsmålet og svaret når det kommer her. 

Mens vi venter må nordmenn på "Harry-tur" for å få sine produkter som kun har en brøkdel av skaderisikoen til tobakksrøyken. Dette er positivt for grensehandel, men lite positivt for norske butikker og forbrukere som venter i uvisshet på når det blir tillatt å kjøpe e-væske med nikotin i Norge. 

hand.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

1